D.P.Vipra Law College Bilaspur ( C.G.)

Merit  list of Guru Ghhasidas University

LL.B.Part –III-Annual /Final Examination 

S.No. Name of Students Years Ranks
01 Shri Vinay kumar Mishra 1994 First
02 Shir Alok Bakshi 1996 Fifth
03 Shri Ajay Juneja 1996 Ninth
04 Shri Doman Chandravanshi 1998 Fifth
05 Shir Ramesh Kumar Pandey 1999 First
06 Shri Jayant Sarkar 1999 Third
07 Ku. Manindra Kaur 1999 Ninth
08 Shri K. Madhusudan Rao 1999 Tenth
09 Ku. Garima Ariya 2000 Second
10 Shir Raghwenrda Namdeo 2000 Fourth
11 Shri Chhote Lal Soni 2001 Second
12 Ku. Rumki Dey 2001 Ninth
13 Ku R.Vidya Pravina 2003 First
14 Ku. Sunaina Soni 2004 Second
15 Shri Mankameshwar Nath Nande 2006 First
16 Ku. Nitisha Surana 2006 Second
17 Shri Sudip Agrawal 2007 First
18 Ku. Susmita Soni 2008 Second
19 Shir Vijyanand Singh 2008 Eight
20 Ku. Seema Pratap Chandra 2009 First
21 Shri Harshal Chouhan 2010 Ninth
22 Ku. Induja Kharey 2010 Tenth
23 Shri Rohit Sharma 2011 First
24 Shri Sunil kumar Soni 2011 Third
25 Shri Pravesh Sharma 2011 Sixth
26 Ku.Swati Gupata 2011 Eight
27 Shri Chadrakant Dewangan 2011 Ninth

Leave a Comment